Als een werknemer twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts, kan hij verzoeken om een second opinion. ArdoSZ ziet zo’n verzoek als een kans om samen medische begeleiding van topniveau te realiseren. Want of het oordeel van een tweede bedrijfsarts nu een bijstelling of een bevestiging oplevert, het heeft alleen toevoegde waarde als de kwaliteit van de bovenste plank is.

Kwaliteit ziektebegeleiding staat voorop

De bedrijfsartsen van ArdoSZ werken bij second opinions op basis van het principe dat de kwaliteit van de ziektebegeleiding voorop staat. Onze specialisten denken mee met de eerste bedrijfsarts en fungeren graag als diens deskundige klankbord. Want het doel is niet om te bepalen wie gelijk heeft en wie niet. Het gaat erom dat we samen de best mogelijke medische begeleiding realiseren. En een oplossing vinden waar werkgever en werknemer verder mee kunnen.

Medische professionals

De bedrijfsarts die van een (ex-) werknemer een verzoek om een second opinion ontvangt, kan dit alleen op basis van zwaarwegende argumenten afwijzen. Vindt de second opinion plaats, dan verloopt deze volgens een vaste, wettelijk voorgeschreven procedure. Of de procedure uiteindelijk meerwaarde heeft, wordt echter vóór alles bepaald door de opstelling van de medische professionals die erbij betrokken zijn.

De kracht van specialistische expertise

ArdoSZ zet voor second opinions bedrijfsartsen in die over de specialistische expertise beschikken die nodig is om een oordeel met meerwaarde te bieden. Bij het formuleren van hun adviezen kunnen deze professionals bovendien terugvallen op een multidisciplinair team, waar ook verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen deel van uitmaken. Deze gebundelde medische en arbeidsdeskundige expertise garandeert dat de mogelijkheden en beperkingen waar nodig vanuit meerdere professionele gezichtspunten zijn afgewogen.

Meer producten en diensten

•     Verzuimbegeleiding
•     Preventief Spreekuur