Als je twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding, kun je dit met opgave van redenen bij de arts aangeven. Je kunt dan ook vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts behandelt zo’n verzoek om een second opinion volgens een vaste procedure.

De negen stappen van een second opinion:

1. Advies bedrijfsarts

De bedrijfsarts brengt aan jou en aan de casemanager van ArdoSZ een advies uit over de verzuimbegeleiding.

2. Je twijfelt aan de juistheid

Je geeft bij de bedrijfsarts aan dat je twijfelt of zijn/haar advies klopt, en waarom je hieraan twijfelt. Kom je er samen niet uit, dan kun je vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.

3. De bedrijfsarts beslist over je verzoek

De bedrijfsarts bespreekt met je of een second opinion het meest geschikte instrument is. Indien een second opinion het geschikte instrument is, dan honoreert de bedrijfsarts je aanvraag, tenzij hij/zij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen. In dat geval zal de bedrijfsarts je vertellen wat deze argumenten zijn.

De bedrijfsarts bespreekt met je dat tijdens de second opinion het gegeven advies niet wordt opschort en dat je, in afwachting van de uitkomst van de second opinion, met je werkgever afspraken moet maken op basis van het advies of oordeel dat de bedrijfsarts heeft gegeven.

4. Je selecteert een second opinion bedrijfsarts

Je kiest, eventueel met advies van de bedrijfsarts, op de site van LPBSO een second opinion bedrijfsarts. Het is handig om ook direct een tweede second opinion bedrijfsarts van voorkeur te kiezen, voor het geval de eerstgekozen second opinion bedrijfsarts niet beschikbaar blijkt te zijn. Dit om vertraging te voorkomen.

De eigen bedrijfsarts stelt het aanvraagformulier op en vraagt je om een machtiging te tekenen voor overdracht van relevante medische gegevens aan de second opinion bedrijfsarts. Indien je weigert de machtiging te tekenen, dan kan dit betekenen dat de second opinion niet uitgevoerd kan worden. Dit is ter beoordeling aan de second opinion bedrijfsarts.

5. De second opinion bedrijfsarts ontvangt een verzoek voor een second opinion

De second opinion bedrijfsarts ontvangt het verzoek voor een second opinion van jouw eigen bedrijfsarts. Wanneer de second opinion bedrijfsarts niet beschikbaar is voor uitvoering second opinion neemt de eigen bedrijfsarts contact met je op. Je kunt dan zelf, eventueel met advies van jouw bedrijfsarts, een andere second opinion bedrijfsarts uit de pool kiezen die de relevante stukken ontvangt.

6. De tweede bedrijfsarts krijgt informatie

Je wordt in principe uitgenodigd voor een spreekuur bij de bedrijfsarts second opinion. Deze zal je vragen om je legitimatiebewijs. Een spreekuur omvat een gesprek en zo nodig een medisch onderzoek.

De bedrijfsarts second opinion overlegt zo nodig met je welke gegevens nog meer nodig zijn om te komen tot een advies. Dit kan zijn nadere informatie bij je eigen bedrijfsarts, bij je behandelaars, informatie bij je werkgever of informatie elders.

7. De second opinion bedrijfsarts geeft zijn oordeel

Is de second opinion bedrijfsarts tot een advies gekomen, dan bespreekt hij dit eerst met jou. Je beslist vervolgens of dit advies met je eigen bedrijfsarts wordt gedeeld. Gebeurt dit niet, dan blijft het advies van je eigen bedrijfsarts het uitgangspunt voor de verzuimbegeleiding.

8. Je eigen bedrijfsarts beslist wat hij/zij met de second opinion doet

Krijgt je eigen bedrijfsarts het advies wel, dan neemt hij/zij na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met je op. Hij/zij vertelt je hierbij met opgaaf van redenen of hij/zij het advies volledig, gedeeltelijk of niet overneemt. Aan de casemanager van ArdoSZ meldt hij/zij alleen of de second opinion voor hem/haar reden is om het advies over de verzuimbegeleiding te wijzigen en zo ja, wat het nieuwe advies inhoudt.

9. Je eigen bedrijfsarts pakt de advisering weer op

Vervolgens neemt je eigen bedrijfsarts de advisering over de verzuimbegeleiding weer ter hand. Vind je dat de manier waarop hij/zij met de gegeven second opinion omgaat dit onwenselijk maakt, dan kun je dit aangeven. De bedrijfsarts overweegt dan of hij/zij de advisering over de verzuimbegeleiding aan een andere bedrijfsarts overdraagt. De bedrijfsarts meldt zijn/haar beslissing aan jou en aan de casemanager van ArdoSZ.