Als u twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding, kunt u dit met opgave van redenen bij hem aangeven. U kunt dan ook vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts behandelt zo’n verzoek om een second opinion volgens een vaste procedure.

De negen stappen van een second opinion:

1. Advies bedrijfsarts

De bedrijfsarts brengt aan u en aan uw casemanager van ArdoSZ een advies uit over de verzuimbegeleiding.

2. U twijfelt aan de juistheid

U geeft bij de bedrijfsarts aan dat u twijfelt of zijn advies klopt, en waarom u hieraan twijfelt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.

3. De bedrijfsarts beslist over uw verzoek

De bedrijfsarts bespreekt met u of een second opinion het meest geschikte instrument is. Indien een second opinion het geschikte instrument is, dan honoreert de bedrijfsarts uw aanvraag, tenzij hij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen. In dat geval zal hij u vertellen wat deze argumenten zijn.

Uw bedrijfsarts bespreekt met u dat tijdens de second opinion het gegeven advies niet wordt opschort en dat u, in afwachting van de uitkomst van de second opinion, met uw werkgever afspraken moet maken op basis van het advies of oordeel dat uw bedrijfsarts heeft gegeven.

4. U selecteert een second opinion bedrijfsarts

U kiest, eventueel met advies van uw bedrijfsarts, op de site van LPBSO een second opinion bedrijfsarts. Het is handig om ook direct een tweede second opinion bedrijfsarts van voorkeur te kiezen, voor het geval de eerstgekozen second opinion bedrijfsarts niet beschikbaar blijkt te zijn. Dit om vertraging te voorkomen.

Uw eigen bedrijfsarts stelt het aanvraagformulier op en vraagt u om een machtiging te tekenen voor overdracht van relevante medische gegevens aan de second opinion bedrijfsarts. Indien u weigert de machtiging te tekenen, dan kan dit betekenen dat de second opinion niet uitgevoerd kan worden. Dit is ter beoordeling aan de second opinion bedrijfsarts.

5. De second opinion bedrijfsarts ontvangt een verzoek voor een second opinion

De second opinion bedrijfsarts ontvangt het verzoek voor een second opinion van uw eigen bedrijfsarts. Wanneer de second opinion bedrijfsarts niet beschikbaar is voor uitvoering second opinion neemt de eigen bedrijfsarts contact met u op. U kunt dan zelf, eventueel met advies van uw bedrijfsarts, een andere second opinion bedrijfsarts uit de pool kiezen die de relevante stukken ontvangt.

6. De tweede bedrijfsarts krijgt informatie

U wordt in principe uitgenodigd voor een spreekuur bij de bedrijfsarts second opinion. Deze zal u vragen om uw legitimatiebewijs. Een spreekuur omvat een gesprek en zo nodig een medisch onderzoek.

De bedrijfsarts second opinion overlegt zo nodig met u welke gegevens nog meer nodig zijn om te komen tot een advies. Dit kan zijn nadere informatie bij uw eigen bedrijfsarts, bij uw behandelaars, informatie bij uw werkgever of informatie elders.

7. De second opinion bedrijfsarts geeft zijn oordeel

Is de second opinion bedrijfsarts tot een advies gekomen, dan bespreekt hij dit eerst met u. U beslist vervolgens of dit advies met uw bedrijfsarts wordt gedeeld. Gebeurt dit niet, dan blijft het advies van uw bedrijfsarts het uitgangspunt voor de verzuimbegeleiding.

8. Uw eigen bedrijfsarts beslist wat hij met de second opinion doet

Krijgt uw eigen bedrijfsarts het advies wel, dan neemt hij na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u op. Hij vertelt u hierbij met opgaaf van redenen of hij het advies volledig, gedeeltelijk of niet overneemt. Aan uw casemanager van ArdoSZ meldt hij alleen of de second opinion voor hem reden is om zijn advies over de verzuimbegeleiding te wijzigen en zo ja, wat zijn nieuwe advies inhoudt.

9. Uw eigen bedrijfsarts pakt de advisering weer op

Vervolgens neemt uw eigen bedrijfsarts de advisering over de verzuimbegeleiding weer ter hand. Vindt u dat de manier waarop hij met de gegeven second opinion omgaat dit onwenselijk maakt, dan kunt u dit aangeven. De bedrijfsarts overweegt dan of hij de advisering over de verzuimbegeleiding aan een andere bedrijfsarts overdraagt. Hij meldt zijn beslissing aan u en aan de casemanager van ArdoSZ.